O projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. – 31.03.2020 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 853 786,25 zł
Wartość projektu – 900 286,25 zł

Docelowa grupa uczestników projektu

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 50 OSÓB (29 K i 21 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU 15 – 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
 • aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
 • są bierne zawodowo.

Cel główny projektu

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 27 osób młodych, biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat, w tym osób z  niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w myśl przepisów KC poprzez objęcie ich wsparciem w postaci indywidualnych planów działania, poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, szkoleń zawodowych, staży i indywidualnego pośrednictwa pracy.

Zakładane rezultaty projektu

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • 39% osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach) uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu,
 • 54% osób należących do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy uzyska zatrudnienie lub rozpocznie działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.

W ramach projektu oferujemy

 • Stypendium szkoleniowe
 • 5 miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowego.

Oferowane formy wsparcia

 • Identyfikacja potrzeb uczestnika – Indywidualne Plany Działania
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego
 • Szkolenia zawodowe wg potrzeb